"https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css" />


Algemene voorwaarden Industrieel & Zo (handelsnaam van Linders Handelsonderneming) d.d. 01-04-2020

  

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Industrieel & Zo partij is.

Artikel 2
Alle aanbiedingen van Industrieel & Zo zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3
3.1       Industrieel & Zo hanteert een aanbetaling van 30% over de totale koopprijs. De aanbetaling dient plaats te vinden binnen 2 dagen na plaatsen opdracht of ontvangst factuur. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant/pin bij levering.
3.2       De door Industrieel & Zo aan u geleverde zaken blijven eigendom van Industrieel & Zo zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Industrieel & Zo heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Industrieel & Zo toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3       Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Industrieel & Zo het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4       Industrieel & Zo is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 Artikel 4
4.1       Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2       Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3       Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,35 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.
4.4       Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Industrieel & Zo te melden.
4.5       In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening van de klant.

 Artikel 5
5.1       Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
5.2       Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

Artikel 6
6.1       Industrieel & Zo is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Industrieel & Zo.
6.2       Voorts is Industrieel & Zo niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Industrieel & Zo is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Maastricht.

 Artikel 8
Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Industrieel & Zo.

8.1       Persoonsgegevens die wij verwerken

Industrieel & Zo verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Industrieel & Zo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam 

– Naam contactpersoon

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer

– KvK nummer

– BTW nummer

8.2       Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Industrieel & Zo in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Industrieel & Zo gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Industrieel & Zo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

8.3       Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Industrieel & Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

8.4       Delen van persoonsgegevens met derden

Industrieel & Zo verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

8.5       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Industrieel & Zo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U mag Industrieel & Zo vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Industrieel & Zo verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

8.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Industrieel & Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

 

Artikel 9
9.1       Alle geschreven waardebonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna komt de waardebon te vervallen, u kunt deze niet meer inleveren. Waardebonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
9.2       Voor verzending van de waardebon binnen Nederland brengt Industrieel & Zo €2,50 verzendkosten in rekening. De waardebonnen worden verzonden met PostNL na betaling, het kan enkele dagen duren voordat de waardebon bezorgd wordt. Verzendingen naar het buitenland kunnen verschillen, dit zal worden gecommuniceerd na aanvraag.
9.3       Industrieel & Zo is niet verantwoordelijk voor waardebonnen die te laat worden bezorgd/ingeleverd (bijvoorbeeld bij vakantiesluiting of weekenden). Bij verlies of diefstal van de waardebon wordt deze niet vervangen.
9.4       Waardebonnen van Industrieel & Zo mogen niet worden gekopieerd/nagemaakt of bewerkt worden. Dit zal worden gezien als fraude en dat is strafbaar.
9.5       Als u een item koopt dat goedkoper is dan de waardebon, krijgt u een nieuwe waardebon met het resterende bedrag en met dezelfde datum als uw ingeleverde waardebon.

 

Artikel 10
10.1     U betreedt ons pand/terrein op eigen risico. U wordt geacht op uzelf en uw kinderen/gezelschap te letten. Industrieel & Zo is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor opgelopen letsel of schade. Onder “pand/terrein” valt ook onze buitenplaats aan de voorkant en het laad en losruimte aan de zijkant van het pand.
10.2     Wanneer bezittingen van Industrieel & Zo beschadigd raken door uw toedoen worden deze in rekening gebracht. U dient direct te betalen. U mag het beschadigde item dat te koop aangeboden wordt/werd na betaling meenemen.